Conceptueel kader 21e eeuwse vaardigheden

Communiceren

effectief en efficiënt een boodschap overbrengen en ontvangen

 • doelgericht informatie uitwisselen
 • communicatieve situaties en technieken hanteren
 • communicatiemiddelen en -strategieën hanteren
 • inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren

Samenwerken

gezamenlijk een doel realiseren en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen

 • rollen (h)erkennen
 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen
 • open en positieve houding voor andere ideeën
 • culturele verschillen respecteren
 • onderhandelen en afspraken maken
 • functioneren in heterogene groepen
 • effectief communiceren

Creatief denken en handelen

nieuwe ideeën bedenken en deze uitwerken en analyseren

 • een ondernemende en onderzoekende houding
 • denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen zien
 • creatieve technieken kennen en hanteren
 • risico's durven nemen en fouten zien als leermogelijkheden

Kritisch denken

een eigen, onderbouwde visie of mening formuleren

 • effectief redeneren en formuleren
 • informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
 • hiaten in kennis signaleren
 • betekenisvolle vragen stellen
 • kritisch reflecteren op het eigen leerproces
 • open staan voor alternatieve standpunten

Probleemoplossend denken en handelen

een probleem (h)erkennen en tot een plan komen om het op te lossen

 • problemen signaleren, analyseren en definiëren
 • strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan
 • oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren
 • patronen en modellen creëren
 • beargumenteerde beslissingen nemen

Digitale geletterdheid

ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken

 • basiskennis van ICT en 'computational thinking' (oplossen van problemen met ICT)
 • mediawijsheid; bewust, kritisch en actief omgaan met media
 • informatiebehoefte signaleren en analyseren,  relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken

Sociale en culturele vaardigheden

effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achter­gronden

 • constructief communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen
 • gedragscodes in verschillende sociale situaties (h)erkennen
 • eigen gevoelens herkennen en gekanaliseerd en constructief uiten
 • inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen tonen
 • bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving

Zelfregulering

doelgericht en passend gedrag realiseren

 • realistische doelen en prioriteiten stellen
 • doelgericht handelen, het proces monitoren
 • reflecteren op het handelen en de uitvoering van de taak, feedback benutten om adequate vervolgkeuzes te maken
 • inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties
 • verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn

©2004-2024 Wiskundeleraar - login